Skip to main content

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja - redovni profesor - Matematika

06.12.2022

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje redovnog profesora za naučnu oblast „Matematika“, kako slijedi:

 

 1. Nastavnik u zvanju redovnog profesora za naučnu oblast „Matematika“ – 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje redovnog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 112. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Minimalni uslovi koje kandidat za izbor treba da ispunjava su proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, minimalno osam naučnih radova u priznatim publikacijama objavljenih nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, dvije objavljene knjige, dva originalna stručno-naučna djela, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje tri kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta i jednog kandidata trećeg ciklusa studija odnosno ekvivalenta.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje redovnog profesora, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

 1. Biografiju/Curriculum Vitae,
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice važećeg pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs,
 4. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 5. Naučne radove (fotokopije iz publikacija) objavljene u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama;
 6. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje 2);
 7. Odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo kod izrade magistarskih i doktorskih radova 3);
 8. Dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod 4);
 9. Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje;
 10. Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u naučnonastavno zvanje redovnog profesora u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

 1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.
 2. Knjiga se može zamijeniti s tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u relevantnim naučnim bazama ili s tri originalna naučna uspjeha kao što su projekat, patent ili originalni metod.
 3. Mentorstvo na trećem ciklusu studija se može zamijeniti s jedan dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u relevantnim naučnim bazama dva dodatna mentorstva na drugom ciklusu. Mentorstvo na drugom ciklusu studija može se zamijeniti s jednim dodatnim naučnim radom objavljenim u priznatoj publikaciji, i projekat, patent ili metod ili povećane administrativno-stručne obaveze (vođenje odsjeka, katedri, centra i sl., učešće u komisijama za odbranu, izbor u akademska zvanja i sl.).
 4. Originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod se može zamijeniti s dva dodatna naučna rada objavljena u priznatoj publikaciji u relevantnim naučnim bazama ili s objavljenom knjigom.

 

Uslovi za izbor u akademsko zvanje se uzimaju u obzir samo ukoliko su nastali u vremenu od posljednjeg izbora u zvanje.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact