Skip to main content

K O N K U R S za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

14.02.2022

Na osnovu čl. 130. stav (2) tačka i) i 132. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor rektora, broj: IUS-SENAT-11-420/22, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), raspisuje

 

K O N K U R S
za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

za mandatni period 2022-2026.

Opis pozicije:

 • Za rektora može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovnog profesora na IUS;
 • Rektor se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora;
 • Rektor IUS-a bira se većinom glasova od ukupnog broja članova Senata tajnim glasanjem, uz pribavljenu saglasnost Osnivača;
 • Izbor i imenovanje po konkursu teče od 16.05.2022. godine.

 

Posebni uslovi:

 • da je kandidat nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora na IUS-u;
 • da nema funkciju u izvršnim organima političke partije;
 • da je u punom radnom odnosu na IUS-u;
 • da poznaje (aktivno govori) engleski jezik;
 • da posjeduje objavljene naučne radove u skladu sa članom 181. Statuta.

 

Izlaganje programa rada rektora je otvoreno za javnost.

Jednako pravo učešća u postupku izbora rektora imaju domaći i strani državljani.

 

Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže:

 • biografiju (CV);
 • uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove lične karte (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 • odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora;
 • potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na IUS-u;
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (nije potrebno za kandidate koji posjeduju diplomu jednog od stepena obrazovanja sa univerziteta u državi gdje se nastava izvodi na engleskom jeziku);
 • uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju za krivično djelo;
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)*
 • potpisana izjava (u skladu sa članom 41 stav 6 Statuta); i
 • program rada za mandatni period.

___________________________________________________________________________

*Ne dostavlja kandidat koji je obavio sistematski pregled u tekućoj akademskoj godini.

 

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama i internet stranici IUS-a.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:
Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža - Sarajevo

(sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor rektora)

Attachment

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Featured Posts

Contact