Skip to main content

K O N K U R S za izbor u naučno-nastavno zvanje - Redovni profesor - Međunarodni odnosi

04.08.2023

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22 – u daljem tekstu: Zakon) i saglasnosti Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-2224/23 od 31.07.2023. godine, Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA), raspisuje

K O N K U R S

za izbor u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se za naučno-nastavno zvanje redovnog profesora za sljedeću naučnu oblast:

 1. Međunarodni odnosi .................................................................. 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučno-nastavno zvanje, propisanih članom 112. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22)  i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučno-nastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji  je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati/kandidatkinje strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 111/12). 

 

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

 1. Biografiju/Curriculum Vitae,
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice važećeg pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs,
 4. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1),
 5. Naučne radove (fotokopije iz publikacija) objavljene u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama,
 6. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje,
 7. Odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo kod izrade magistarskih i doktorskih radova,
 8. Dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod;
 9. Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje,
 10. Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

_________________

 1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Uslovi za izbor u akademsko zvanje se uzimaju u obzir samo ukoliko su nastali u vremenu od izbora u posljednje zvanje.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata. Univerzitet zadržava pravo da u bilo kojem trenutku poništi konkurs. Prednost imaju kandidati sa iskustvom izvođenja nastave na engleskom jeziku i u poljima kao što su teorije međunarodnih odnosa, analiza vanjske politike i savremena međunarodna politika. 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE REDOVNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact