Skip to main content

K O N K U R S za izbor u naučnonastavno zvanje vanrednog profesora - Krivično pravo

22.08.2022

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-1980/18, te prijedloga Vijeća Pravnog fakulteta, broj: IUS-FLW-15-1785/22 od 4.7.2022. godine i saglasnosti Senata, broj: IUS-SENAT-11-2073/22 od 29.7.2022. godine, Pravni Fakultet raspisuje:

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavno zvanje vanrednog profesora

Izbor kandidata/kandidatkinja (akademskog osoblja) vršit će se na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) za naučnonastavno zvanje vanrednog profesora, kako slijedi:

 1. Nastavnik u zvanju vanredni profesor za naučnu oblast Krivično pravo - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati/kandidatkinje za izbor u naučnonastavno zvanje vanrednog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje, propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa izabranim kandidatima/kandidatkinjama, IUS zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat/kandidatkinja se obavezno evaluira od strane Fakulteta. Negativna ocjena kandidata/kandidatkinje u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati/kandidatkinje strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 111/12). 

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati/kandidatkinje sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave i koji se bave krivičnim materijalnim pravom, te pokazuju naročit interes za istraživanje savremenih tokova u krivičnom pravu, posebno u pogledu restorativne pravde, zaštite maloljetnika i borbe protiv nasilja.

 

Kandidati/kandidatkinje uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

 1. Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate/kandidatkinje koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);
 4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;
 5. Objavljena knjiga relevantna za izbor u akademsko zvanje ili supstitucija;
 6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;
 7. Dokaz da je ostvaren originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod;
 8. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;
 9. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Bosne i Hercegovine ne starije od 6 mjeseci, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

_________________

1) Izabrani kandidat/kandidatkinja obavezan/a je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata/kandidatkinje prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE VANREDNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu zadržava pravo da ovaj konkurs poništi u toku trajanja postupka izbora, u skladu sa internim aktima, u slučaju da se u akademskoj 2022/2023. godini ne prijavi dovoljan broj studenata.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact