Skip to main content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa zajedničkog međunarodnog studija između IUS-a i IU-a u akademskoj 2024/2025. godini

10.07.2024

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22) i Protokola o uspostavljanju zajedničkih međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma  između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Istanbul univerziteta, Odluke Senata broj: IUS-SENAT-11-1614/24 od 27.05.2024. godine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-34-33760-1/24 od 27.06.2024. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), o b j a v l j u j e

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa zajedničkog međunarodnog studija
 između Istanbul univerziteta u Istanbulu
i organizacionih jedinica Internacionalnog univerziteta u Sarajevu
u studijskoj 2024/2025. godini

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) i Istanbul univerzitet u Istanbulu ("IÜ") vrše prijem i upis u prvu godinu I ciklusa studija zajedničkih studijskih programa s ciljem sticanja dvojne diplome (u daljem tekstu "Zajednički program") u studijskoj 2024/2025. godini.
Istanbul univerzitet (dalje: IÜ), sa 560 godina svog postojanja, najstarija je visokoškolska ustanova u Republici Turskoj, a ubraja se i među 10 najranije osnovanih univerziteta u Evropi. U svom sastavu ima 22 fakulteta, sedam stručnih visokih škola, 767 programa. Studentima se nudi savremen ambijent za obrazovanje gdje se obrazuju kao budući pioniri iz relevantih oblasti. IÜ važi za jedan od najboljih univerziteta u Repubulici Turskoj, a spada i među najcjenjenije univerzitete azijsko-pacifičkog područja.
Upis na zajedničke studijske programe vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

IU

Zajednički program traje 4 studijske godine (240 ECTS bodova).
Zajednički studijski program realizira se na engleskom jeziku.
Prva i druga godina studija realizira se na IUS-u, a treća i četvrta godina na IÜ-u (Istanbul).
U cilju nastavka treće godine studija na IÜ-u, student je obavezan da na kraju druge studijske godine ostvari prosječnu ocjenu (GPA) od minimalno 2,5 (u skali od 0 do 4).  U slučaju da ne ostvari navedeni prosjek, student ima mogućnost povećati ostvareni prosjek ocjena na IUS-u (radi sticanje uslova za nastavak Zajedničkog studija na IÜ-u) ili tražiti prijelaz na redovni studij na IUS-u s ciljem sticanja kvalifikacije koju izdaje Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

U realizaciji Zajedničkog programa primjenjuju se važeća pravila studiranja kod ustanova gdje student  pohađa datu studijsku godinu odnosno i relevantne odredbe Protokola o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma (objavljeno na službenoj internet stranici IUS), koji imaju prioritet u primjeni nad općima aktima date ustanove.

ŠKOLARINA

Odlukom o visini školarine i drugih usluga i troškova na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevuutvrđena je visina školarine i drugih usluga na IUS (u prilogu).
Student može obezbijediti stipendiranje za prve dvije godine studija u skladu sa kriterijima iz općeg akta IUS, gdje su utvrđeni vidovi obrazovanja na koje se stipendija odnosi, uslovi za održavanje stipendije, dužina trajanja stipendije, uslovi po osnovu kojih stipendija može biti umanjena ili ukinuta i ostala pitanja.
Godišnju cijena školarine za treću i četvrtu godinu studija (na IÜ) utvrđuje i objavljuje Istanbul univerzitet u Istanbulu. 
U slučaju da student ne okonča studijski program u roku od četiri studijske godine, svaku narednu godina plaća u skladu sa važećim cjenovnikom koji utvrđuje visokoškolska ustanova koju student pohađa u datoj studijskoj godini.
Školarina za prve dvije studijske godine plaća se IUS-u u konvertibilnim markama preračunato prema zvaničnom kursu Centralne banke BiH na dan uplate, dok školarinu tokom studiranja na Istanbul univerzitetu u Istanbulu plaća direktno IÜ, u skladu sa propisima IÜ-a.

Za vrijeme pohađanja studija, studenti neovisno o školarini obezbjeđuju životne troškove koji mogu uključivati troškove prijevoza, stanovanja, zdravstvenog osiguranja i usluga, nabavka udžbenika, troškove pribavljanja viza/odobrenja za boravak u stranoj zemlji, te i druge troškove.

 

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Kandidati koji budu primljeni na Zajednički program, uz prijavu za upis obaveni su dostaviti jedan od dokaza o poznavanju engleskog jezika:

a.  Potvrda o ostvarenom odgovarajućem broju bodova na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

-I B T Internet based TOEFL minimalno 79 bodova;

-IELTS - (Academic) minimalno 6.0., položen samo u British Council centru*;

*TOEFL/IELTS rezultati stečeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti lično direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj.

b. diploma o završenoj srednjoj školi, dodiplomskom ili postdiplomskom studiju realizovanom na engleskom jeziku i stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;

- IB diploma: International Baccalaureate;

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS."Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 

Kandidati koji ne dostave niti jedan od  dokaza o poznavanju engleskog jezika polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je obavezan prethodno pohađati nastavu engleskog jezika pri IUS-u, u skladu sa pravilima studiranja. Cijena engleskog jezika utvrđena je važećim cjenovnikom.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BIH

Za prijem i upis u prvu godinu Zajedničkog programa, kandidati državljani BiH dostavljaju:

1.  Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2.  Original i ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi;

3.  Original i ovjerena kopija svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole ;

4. Rješenje o izvršenoj ekvivalenciji svjedočanstva, za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak ekvivalencije po njihovom zahtjevu pokrenut. U slučaju dostavljanju potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

5.  Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Uvjerenje o državljanstvu;

7.  Dvije fotografije veličine 6x4;

8.  Ljekarsko uvjerenje;

9. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

STRANI STUDENTI

Za prijem i upis u prvu godinu Zajedničkog programa, kandidati strani državljani* dostavljaju:

1.  Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2.  Original diplome i svjedočanstava o završenoj srednjoj školi;

3. Rješenje o izvršenoj ekvivalenciji svjedočanstva, za kandidate koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak ekvivalencije po njihovom zahtjevu pokrenut. U slučaju dostavljanju potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;

4. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

5.  Dvije fotografije veličine 6x4;

6.  Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

*Kandidati državljani Republike Turske u pravilu apliciraju za upis kod IÜ-a, pri čemu su obavezni ispuniti uslove iz ovog Konkursa te dostaviti sve potrebne dokumente IUS-u.   Pored naprijed navedenih dokumenata, IÜ zadržava pravo da naknadno zahtijeva i dodatne dokumente u skladu sa propisima koji regulišu uspostavljanje statusa studenta u Republici Turskoj.
Strani državljani (osim državljane Republike Turske) imaju pravo na upis alternativno putem IUS-a ili IÜ-a, pri čemu su obavezni ispuniti sve propisane uslove IUS-a i IÜ-a, u skladu sa relevantnim Protokolom o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 16 sati) Studentskoj službi IUS-a ili preporučenom poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 175 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba

 

USLOVI, PRIJAVA I UPIS

Uslov za upis je minimalno ostvaren prosjek u toku srednješkolskog obrazovanja od  3,0 ili ekvivalent.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, kao i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini (koji su ostvarili srednjoškolski prosjek od minimalnih od  3,0 ili ekvivalent), odnosno i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju formalne uslove za upis veći od predviđenog broja studenata za upis, rangiranje će se vršiti u skladu sa Protokolom o uspostavljanju međunarodnih programa za sticanje dvojnih diploma i općim aktom.

Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2024. godine.
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 14.02.2025.  godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak nastavne godine utvrđuje kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Preliminarnu listu svih primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije sedam dana nakon objavljivanja preliminarne liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. Za svrhu konačnog upisa, primljeni kandidat do okončanja žalbenih rokova potpisuje i ugovor o studiranju i dostavlja popunjen statistički obrazac (ŠV obrazac).

IUS može diskreciono dozvoliti i naknadnu dostavu traženih dokumenata ili originala, ukoliko je isto opravdano ili uvjetovano posebnim okolnostima, a koje se cijene u svakom konkretnom slučaju (međunarodni progami koji izdaju certifikate sa kasnijim datumom, zajednički programi koje organizuje IUS sa partnerskim univerzitetima i sl.)

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program u 2024/2025. studijskoj godini.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact