Skip to main content

Obavještenje o pristupnom predavanju - Asistent za naučnu oblast Finansije

15.08.2023

FAKULTET MENADŽMENTA I JAVNE UPRAVE

KOMISIJA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENTA ZA NAUČNU OBLAST FINANSIJE     

U skladu sa članom 123. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22), Komisija imenovana odlukom Vijeća Fakulteta menadžmenta i javne uprave, broj: IUS-FBA-07-2320/23 od 15.08.2023. godine i Odlukom o imenovanju zamjenskog člana komisije broj: IUS-FBA-07-2322/23 od 15.08.2023. godine, dostavlja

 

OBAVJEŠTENJE

O PRISTUPNOM PREDAVANJU

 

Obavještavamo vas da će pristupno predavanje na Fakultetu menadžmenta i javne uprave biti održano u okviru redovne procedure izbora u naučno-nastavno zvanje asistenta za naučnu oblast Finansije za kandidata koji nije ranije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa na visokoškolskoj ustanovi.

Kandidat: Anes Kadić

Tema pristupnog predavanja: The determinants of financial euroization in the Western Balkans

Datum održavanja pristupnog predavanja: Petak, 18.08.2023. godine

Vrijeme održavanja pristupnog predavanja: 10:15 sati

Mjesto održavanja pristupnog predavanja: Conference Room (G.15) - Building A

 

Kandidat navedenu temu može prilagoditi svom području djelovanja i interesovanja, a predavanje ne bi trebalo trajati duže od 30 minuta.

Sve upite vezane za navedeno pristupno predavanje, kandidat može poslati predsjedniku komisije za izbor kandidata – Doc. dr. Šejmi Aydin na email: saydin@ius.edu.ba.

Pozivamo sve zainteresirane studente da prisustvuju pristupnom predavanju kandidata.

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact