Skip to main content

III ciklus - Konkurs za upis na sva tri ciklusa 2022-2023

27.05.2022

 

 

Na osnovu čl. 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 333/17, 35/20, 40/20 i 39/21), Pravila studiranja za treći ciklus studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata broj: IUS-SENAT- 11-885/2022 od 31.03.2022. godine, a postupajući po Prethodnoj saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-34-17084-1/22 od 05.05.2022. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, o b j a v l j u j e

 

K O N K U R S

za upis studenata na prvu godinu III ciklusa studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2022/2023. godini

 

I

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija u studijskoj 2022/2023.

godini. Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta

 

Broj studenata

 

(redovni samofinansirajući)

Državljani BiH

Strani državljani

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

10

10

20

Odsjek prirodnih nauka

Genetika i bioinžinjering

3

3

6

Odsjek tehničkih nauka

Računarske nauke i inžinjering

3

3

6

Industrijski inžinjering

1

1

2

Elektrotehnika i elektronika

3

3

6

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

 

11

 

12

 

23

Odsjek društvenih nauka

Političke nauke

3

4

7

Psihologija

2

2

4

Odsjek kulturoloških studija

Engleski jezik i književnost

3

3

6

Kulturološke studije

3

3

6

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

9

9

18

Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave

Međunarodni odnosi

4

4

8

Odsjek ekonomije i menadžmenta

Menadžment

5

5

10

STUDIJ UČENJA NA DALJINU - DL STUDIJ

 

U zavisnosti od broja zainteresiranih kandidata, IUS omogućava upis u sve programe u status u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studij (studij na daljinu - "DL" - Distance Learning).

Upisne kvote za DL studij jednake su kvotama za redovni studij, pri čemu maksimalan broj upisanih studenata (u oba statusa) ne prelazi dvostruki broj u odnosu na kvote prikazane ovim konkursom.

Upis/prijelaz u/sa status DL studija vrši se u istom postupku i pod istim uslovima kao kod redovnog studija.

II

 

Pored obaveze ispunjavanja općih zakonskih uslova, pravo prijave za upis na III ciklus studija (doktorski studij) imaju kandidati sa završenim master studijama prema Bolonjskom modelu studija koji su ostvarili 300 ECTS bodova, kao i kandiati koji su završili postdiplomske studije prema ranijem modelu studija i stekli zvanje magistra nauka (predbolonjski plan i program), odnosno i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja kvalifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak obrazovanja na IUS ili se utvrdi obaveza polaganja razlike predmeta.

III

Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku.

Nominalno trajanje III ciklusa studija je tri studijske godine (6 semestra 180 ECTS kredita), pri čemu cijena studija uključuje i ovjeru dodatna dva semestra.

 

Odlukom o visini školarine i drugih usluga i troškova na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu utvrđena je visina školarine i drugih usluga na IUS (https://www.ius.edu.ba/bs/cijene-i-stipendije).

Školarina za III ciklus studija na svim fakultetima iznosi 7.500,00 Eura, odnosno u izraženoj protuvrijednosti u konvertibilnim markama, prema srednjem kursu Centralne banke BiH.

 

IV

 

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani, za koje je nakon postupka priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da posjeduju odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju za nastavak školovanja ili se odredi obaveza paralelnog polaganja neophodne razlike predmeta.

 

Odluku o pravu na upis u prvu godinu III ciklusa studija donosi posebna komisija imenovana od vijeća fakulteta koja procjenjuje stečeno zvanje kandidata i ishode učenja prethodnog studija, u skladu sa utvrđenim kriterijima. Komisija može utvrditi i eventualnu obavezu polaganja razlike predmeta za nastavak studija, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, komisija može nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju zahtijevati obavljanje i usmenog intervjua ili dostavljanje prijedloga naučnog istraživanja, te na osnovu tog donijeti odluku o pravu na upis. Rangiranje se vrši samo ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju formalne uslove za upis veći od predviđenog broja studenata za upis.

 

V

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

Za prijem i upis u prvu godinu III ciklusa studija , kandidati državljani Bosne i Hercegovine dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original i ovjerenu kopiju diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama tokom studija;

3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;

4. Rješenje o priznavanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;

5. Motivaciono pismo;

6. Pismo preporuke;

7. Izvod iz matične knjige rođenih ;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. CV;

10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta;

11. Dvije fotografije veličine 6x4;

12. Ljekarsko uvjerenje.

STRANI DRŽAVLJANI

Za upis i prijem u prvu godinu III ciklusa studija, kandidati strani državljani dostavljaju:

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

2. Original diplome o završenom II ciklusu studija i dodatak diplomi sa transkriptom ocjena (ukoliko se izdaje) ili drugi dokument iz kojeg se mogu utvrditi stečeni rezultati učenja;

3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;

4. Rješenje o priznanju inostrane visokoškolske kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut po zahtjevu kandidata, te da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat propusta koji mu se može staviti na teret. U slučaju dostavljanja potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svjedočanstva;

5. Motivaciono pismo;

6. Pismo preporuke;

7. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

8. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a);

9. Dvije fotografije veličine 6x4;

10. CV.

 

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dokazati poznavanje engleskog jezika na jedan od sljedećih načina:

a. dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

  • IBT Internet based TOEFL (minimalno 80 bodova), u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta*;
  • IELTS - (Academic) minimalno 6.5, položen samo u British Council centru*;

*TOEFL/IELTS rezultati ostvareni u bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti LIČNO Direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua. Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;

b. posjedovanje diplome dodiplomskog ili postdiplomskog studija koja je stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

  • AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;
  • IB diploma: International Baccalaureate;

e. dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata;

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslođođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam".

Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je obavezan prethodno pohađati Školu engleskog jezika u skladu sa općim aktima.

VI

Konkurs ostaje otvoren do 10.09.2022. godine.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 28.01.2023. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak studijske godine utvrđuje Kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Listu primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. Za svrhu konačnog upisa, primljeni kandidat do okončanja žalbenih rokova potpisuje i ugovor o studiranju i dostavlja popunjen statistički obrazac (ŠV obrazac).

 

IUS može diskreciono dozvoliti i naknadnu dostavu traženih dokumenata ili originala, ukoliko je isto opravdano ili uvjetovano posebnim okolnostima, a koje se cijene u svakom konkretnom slučaju (međunarodni progami koji izdaju certifikate sa kasnijim datumom, zajednički programi koje organizuje IUS sa partnerskim univerzitetima, ratne okolnosti i sl.) U navedenom slučaju, ukoliko kandidat ne dostavi tražene dokumene u datom roku, gubi status studenta.

Ukoliko se na određeni studijski program/model studiranja ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program/model studiranja u 2022/2023. studijskoj godini.

U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS može u okviru ukupne kvote za taj studijski program upisati dodatni broj stranih studenta, i obrnuto.

VII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati državljani BiH i IUS diplomanti dostavljaju elektronski na slijedeću e-mail adresu: graduateoffice@ius.edu.ba.

Strani državljani se prijavljuju putem slijedećeg linka: www.apply.ius.edu.ba

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti putem broja telefona 033957151 ili e-mail adrese graduateoffice@ius.edu.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr Ahmet YILDIRIM

 

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Contact