Skip to main content

Dr. Emir Sudžuka
Gostujući vandredni profesor Dr.

Education

DegreeFaculty/ProgramUniversityYear

PhD Candidate

Faculty of Law

University of Ljubljana, Slovenia

2016

PhD

Faculty of Legal Sciences

"Vitez"University, Bosnia and Herzegovina

2014

MA

Faculty of Legal Sciences

"Vitez"University, Bosnia and Herzegovina

2011

BSc.

Faculty of Law

University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

2009

Academic Experience

TitleFaculty/ProgramUniversityPeriod

Assistant Professor

Faculty of Law

International University of Sarajevo

2015-present

Senior teaching assistant

Faculty of Legal Sciences

„Vitez“University, Bosnia and Herzegovina

2011-2015

Teaching assistant

Faculty of Legal Sciences

"Vitez“University, Bosnia and Herzegovina

2009-2011

Administrative Experience

TitleFaculty/ProgramUniversityPeriod

Faculty Council Member

Faculty of Law

International University of Sarajevo

2015-present

Senate Member

 

International University of Sarajevo

2015-present

Work Experience

TitleEmployerPeriod

Attorney at Law

Law office Emir Sudzuka

2015-2016

Executive Director for Legal Affairs

Eastern Mining Ltd Bosnia and Herzegovina owned by Balamara Resources Limited, 288 Churchill Avenue, Subiaco WA, 6008 PO Box 222, Subiaco, Western Australia, 6904

2013-2015

Senior Associate for Legal Affairs

Raiffeisen Leasing Ltd Sarajevo

2012-2013

WRITTEN BOOKS

 • Sudžuka, Emir.: Ugovor o finansijskom leasingu nekretnina u Bosni i Hercegovini, Dobra knjiga Sarajevo, Sarajevo 2016.

REFEREED JOURNAL ARTICLES

 • Branković Azra, Sudžuka Emir (2017): Legal and Economic Enviroment for Foreign Investments in Bosnia and Herzegovina: Advantages and Obstacles, Epiphany, Journal for Transdisciplinary Studies, Vol.9, No. 9/2017 p. 50-72
 • Sudžuka, Emir., Šimić, Goran. (2016). Ugrožavanje principa objektivne odgovornosti u građanskom pravu u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za naknadu nematerijalne štete nastale za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Pravna misao, No. 11-12/2016
 • Sudžuka Emir, Dukić Mijatović, Marijana. (2016). Pravni okvir modernih privrednih ugovora u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srbije: stanje i perspektive., Časopis Kultura polisa god. XIII (2016), br. 31., Novi Sad, Novembar 2016.
 • Dukić Mijatović, Marijana, Sudžuka Emir (2016). Usklađenost prava zaštite potrošača Republike Srbije i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske Unije, Evropsko Zakonodavstvo, Godina XV, br. 56-57., Beograd, april-septembar 2016.
 • Sudžuka Emir, Dukić Mijatović, Marijana (2016). Pravne konstrukcije u savremenom građanskom i poslovnom pravu, Časopis Kultura polisa god. XIII (2016), br. 30., Novi Sad, Juni 2016.
 • Sudžuka, Emir (2014):.Legal nature of lease agreement, Pravo –teorija i praksa, godina XXX, broj 7-9, Novi Sad, juli-septembar 2013, str. 60-75.
 • Sudžuka Emir (2013) Pravni režim odgovornosti kupca prema Bečkoj konvenciji i Zakonu o obligacionim odnosima FBiH,  Pravo –teorija i praksa, godina XXX, broj 7-9, Novi Sad, juli-septembar 2013, str. 60-75.
 • Sudžuka EmirHalilović, Nataša (2013) Arbitražno rješavanje privatnopravnih trgovinskih sporova s elementom inostranosti u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Univertiteta „Vitez“ Vitez, br. 4, Vitez 2013. str. 241-267.
 • Sudžuka, Emir (2012) Osnovna pitanja imuniteta i doktrine o radnjama strane države u Međunarodnom poslovnom pravu, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“. Travnik,  br. 3, 2012. g.
 • Sudžuka, Emir (2011) Pravni subjektivitet međunarodnih organizacija, Zbornik radova Sveučilišta "Vitez" no. 2, 2011

ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS

 • Sudžuka, Emir: Pojavni oblici i djelovanje države u savemenom Međunarodnom javnom i Međunarodnom poslovnom pravu,  Zbornik radova Konferencije „Pravnički dani prof. dr. Slavko Carić“, Novi Sad, mart. 2012
 • Dukić Mijatović, Marijana, Čolović, Vladimir, Sudžuka Emir: Međunarodni stečaj u pravu Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine, Zbornik radova X tradicionalnog međunarodnog skupa „Pravnički dani prof. dr. Slavko Carić“ – Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu, Novi Sad, 2013. str. 58-73.
 • Sudžuka, Emir, Hasanspahić, Senad:  Primio/sao sam „mito“, dokažite!, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Univertiteta „Vitez“ Vitez, br. 5, Vitez 2013. str. 464-481.
 • Sudžuka Emir, Pločo Maja:Pravni režim odgovornosti prodavca prema Bečkoj konvenciji i Zakonu o obligacionim odnosima FBiH, Zbornik radova Međunarodne konferencije „Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko daleko možemo ići?“, Tuzla decembar 2013
 • Kikanović, Ramiz, Sudžuka, Emir, Murtić. Mirsada,: Pravni i ekonomski okvir procjene vrijednosti privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine – studij slučaja, Zbornik radova Pete međunarodne konferencije  PAR International Leadership Rijeka/Opatija, Hrvatska, Mart 2016.
 • Sudžuka, Emir.: The special legal regime of leasing companies in the legislation of Bosnia and Herzegovina and neighboring countries, 2nd Sarajevo International Conference, Balkan countries and EU Integrations, Sarajevo, May 2016
 • Sudžuka, Emir: Legal framework of modern commercial contracts in te legislation of Bosnia and Herzegovina - de lege lata and de lege ferenda, X European Conference on Social and Behavioral Sciences, May  2016
 • Sudžuka, Emir,Pločo Maja: Europeizacija bosanskohercegovačkog prava društava u uslovima nepostojanja jedinstvenog pravnog i ekonomskog prostora, Rad prezentiran na konferenciji „Europeizacija hrvatskog privatnog prava" u organizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Pravni fakultet Split, juni 2016.

VISITING POSITIONS

 • Istanbul Commerce University, Faculty of Law, March 2016.

,

TEACHING ACTIVITIES

Undergraduated Courses taught

 • Law of Obligations
 • Commercial Contracts Law
 • Company Law
 • International Business Law
 • Private International Law
 • The Economic Foundations of the State and Law
 • Law and Ethics

Graduate Courses taught:

 • European Union Business Law
 • International Business Law
 • International Commercial Arbitration Law

RESEARCH INTERESTS

 • Civil Law, Company Law, Commercial Law, Private International Law, Business International Law

PROFESSIONAL SPECIALISATION

 • Bar Exam passed, Federal ministry of Justice, March 2012.
 • Attorney's Exam passed, Bar Association of Federation of Bosnia and Herzegovina, June 2014.
 • Internationa Legal English Course, Center for Business Education, Sarajevo, 2015.
 • Introduction to Internationa Legal English Course, Center for Business Education, Sarajevo 2014.
 • Business English C2 level, Center for Business Education, Sarajevo 2014.