Skip to main content

K O N K U R S za upis studenata na prvu godinu II ciklusa studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

14.07.2021

Na osnovu čl. 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata broj: IUS-SENAT-11-984/2021 od 28.05.2021. godine, postupajući po Prethodnoj saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-34-27130/21 od 13.07.2021. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“dalje: IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2021/2022. godini. Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama: 

 

K O N K U R S

za upis studenata na prvu godinu II ciklusa studija na organizacionim jedinicama

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu  u studijskoj 2021/2022. godini

 

Redni brojNaziv organizacione jedinice/fakultetaBroj studenata
(redovni samofinansirajući/učenje na daljinu-DL)
Državljani BiHStrani državljaniUkupnoDL -Državljani BiHDL - Strani državljaniUkupno
1.Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (60 ECTS)105105210303060
Odsjek prirodnih nauka
Genetika i bioinžinjering 202040 
Odsjek tehničkih nauka
Računarske nauke i inžinjering151530151530
Industrijski inžinjering101020151530
Elektrotehnika i elektronika151530 
Mašinstvo151530
Arhitektura151530
Softverski inžinjering151530
 
2.Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (60 ECTS) 5050100252550
Odsjek umjetnosti
Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija10515 
Odsjek društvenih nauka
Političke nauke1010205510
Klinička psihologija101525101020
Odsjek kulturoloških studija
Kulturološke studije1010205510
Engleski jezik i književnost1010205510
 
 
3.Fakultet menadžmenta i javne uprave6060120404080
Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave
Međunarodni odnosi202040101020
Odsjek ekonomije i menadžmenta
Menadžment (Master iz poslovne administracije)202040101020
Međunarodno poslovanje i finansije (Master iz međunarodnog poslovanja)101020101020
Međunarodno poslovanje i finansije (Master iz međunarodnih finansija)101020101020
 
4.Pravni fakultet (60 ECTS)202040204060
Komparativno javno pravo*101020102030
Komparativno privatno pravo**101020102030

 

STUDIJ UČENJA NA DALJINU - DL STUDIJ

 

Studijski progami su koncipirani na način da student pored osnovnog zvanja može izučavati i dodatno usmjerenje/koncentraciju, ukoliko ispuni uslove predviđene nastavnim planom i programom:
* Komparativno javno pravo (usmjerenje/koncentracija: Cyber pravo; Javno pravo europske unije i integracije)
** Komparativno privatno pravo (usmjerenje/koncentracija: Pravo i biznis)

U slučaju dodatnog interesovanja, IUS može omogućiti upis u DL status (učenjem na daljinu) i u ostale programe redovnog studija, pri čemu maksimalan broj upisanih studenata (u status redovnog i DL studija) ne prelazi dvostruki broj u odnosu na kvote redovnog studija.

 

ŠKOLARINA I UPIS

 

Odlukom o visini školarine i drugih usluga i troškova na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu utvrđena je visina školarine i drugih usluga na IUS (https://www.ius.edu.ba/bs/cijene-i-stipendije). Student može obezbijediti stipendiju u skladu sa uslovima osnivača.  Školarina se plaća u KM preračunata prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate. 

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da posjeduju odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju za nastavak školovanja ili im se utvrdi obaveza paralelnog polaganja neophodne razlike predmeta kao uslova za nastavak studija.

Odluku o pravu na upis u prvu godinu II ciklusa studija donosi posebna komisija matičnog fakulteta koja diskreciono procjenjuje stečeno zvanje kandidata i ishode učenja prethodnog studija. Komisija utvrđuje i eventualnu obavezu polaganja razlike predmeta za sticanje potrebnog predznanja za nastavak studija, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, IUS može nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju zahtijevati obavljanje i usmenog intervjua, te na osnovu tog donijeti odluku o pravu na upis. 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS
DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE
Prilikom prijave za upis u prvu godinu II ciklusa studija, kandidati državljani Bosne i Hercegovine dostavljaju: 
1.  Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
2. Original i ovjerenu kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o ploženim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;
3. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije; 
4. CV;
5.  Izvod iz matične knjige rođenih;
6. Uvjerenje o državljanstvu;
7.  Motivaciono pismo;
8.  Dvije fotografije veličine 6x4;
9.  Ljekarsko uvjerenje;
10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

 

STRANI DRŽAVLJANI
Prilikom prijave za upis u prvu godinu II ciklusa studija, kandidati državljani Bosne i Hercegovine dostavljaju: 
1.  Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
2. Original diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;
3. Rješenje o priznanju inostrane visokoškolske kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut po  zahtjevu kandidata, te da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat  propusta koji mu se može staviti na teret. U slučaju dostavljanja potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svedočanstva;
4. CV;
5.  Motivaciono pismo;
6. Kopija pasoša (sa rokom važenja od najmanje dvije godine);
7.  Dvije fotografije veličine 6x4;
8.  Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);
9.  Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).
POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA
Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku.
Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dokazati poznavanje engleskog jezika na jedan od sljedećih načina:
a.  dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:
- IBT Internet based TOEFL minimalno 75 bodova (u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta)*;
-IELTS - (Academic) minimalno 6.5, položen samo u British Council centru*;
      *TOEFL/IELTS rezultati stečeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.
Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat je istu obavezan lično dostaviti direktoru ELS (zbog uvida i intervjua).  Kopija o položenom testu se ne prihvata. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;
b. posjeduje diplomu dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;
c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);
d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:
- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;
- IB diploma:International Baccalaureate;
e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.
Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam".  

Kandidati koji ne prilože niti jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika obavezni su pristupiti ispitu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji se organizira početkom svake studijske godine.

U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je dužan prijaviti Školu engleskog jezika na IUS-u koja se organizira u skladu sa općim aktima IUS-a. Cijena školarine za vrijeme pohađanja engleskog jezika utvrđena je cjenovnikom Osnivača.

 

PRIJAVE I ROKOVI

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati državljani BiH i IUS diplomanti dostavljaju online (putem maila: graduateoffice@ius.edu.ba).

Strani aplikanti prijave šalju na  www.apply.ius.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do 10.09.2021. godine.
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 28.01.2022. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak nastavne godine utvrđuje Kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči i web stranici najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

IUS može diskreciono dozvoliti i naknadnu dostavu traženih dokumenata ili originala, ukoliko je isto opravdano ili uvjetovano posebnim okolnostima, a koje IUS cijeni u svakom konkretnom slučaju (međunarodni progami koji izdaju certifikate sa kasnijim datumom, zajednički programi koje organizuje IUS sa partnerskim univerzitetima i sl.)

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program u 2021/2022. studijskoj godini.
U slučaju da se na neki od studijskih programa ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS zadržava pravo da u okviru ukupne kvote za taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, i obratno. Navedeno se odnosi i na pravo premještaja kvota između redovnog i DL - studija, do ukupnog zbira kvota iz oba statusa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 151 ili e-mail adresi: graduateoffice@ius.edu.ba

 

R E K T O R

______________________

Prof. dr Ahmet YILDIRIM

International University of Sarajevo - The best private university in Bosnia and Herzegovina

Featured Posts

Contact