Moja budućnost! Moj izbor!

Odbrana master rada: Ferda Gürsel

Odbrana master rada: Ferda Gürsel

Datum:

Ponedeljak, Januar 22, 2018 - 14:16

FAKULTET MENAMENTA I JAVNE UPRAVE

-          D E K A N    -

 

Broj: IUS-FBA-07- 151 /2018

Datum: 22.01.2018

 

 

U skladu sa članom 71. Zakona o visokom obrazovanju u Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, izdaje sljedeće

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa MenadžmentFERDA GURSEL, branit će završni magistarski rad pod nazivom: “THE IMPACT OF STRATEGIC MANAGEMENT ON CUSTOMER SATISFACTION IN THE FOOD SERVICE QUALITY IN CANTON SARAJEVO” - dana 30.01.2018. godine u 11:00 sati na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

 

II

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

 

 

D E K A N

Prof. Dr. Sencer Yeralan

 

Dostavljeno:

  1. Članovi komisije
  2. Student
  3. Studentska služba
  4. a/a
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe