Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

Datum:

Četvrtak, Juli 12, 2018 - 11:58

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), a u vezi sa utvrđenim prijedlogom Vijeća Pravnog fakuleteta broj: IUS-FLW-15-1496/18 i saglasnosti Senata za objavu konkursa, broj: IUS-SENAT-11-1528/18 od 27.06.2018. godine, Dekan Pravnog fakulteta Internacionalng univerziteta u Sarajevu (IUS), raspisuje sljedeći:

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se u sva naučnonastavna zvanja za sljedeće naučne oblasti:

Red. broj Naučna oblast Nastavnik (docent, vanredni profesor, redovni profesor)

1. Krivično pravo* 1

2. Građansko pravo** 1

* Kandidat treba da ima iskazan interes prema Krivičnom materijalnom pravu, kao i iskustvo u nastavi u toj oblasti.

** Kandidat treba da ima iskazan interes prema Obligacionom pravu.

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članovima 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima koji budu izabrani u akademska zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;

2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;

3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);

4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;

5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;

6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);

7. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;

8. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;

9. Potvrdu visokoškolske ustanove o uspješnom izvođenju nastave na engleskom jeziku (za kandidate koji su ranije samostalno izvodili nastavu) ili dokaz o poznavanju engleskog jezika 2);

10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

2) Nije potrebno za kandidate kojima je engleski jezik maternji, odnosno koji su stekli diplomu na visokoškolskim ustanovama na kojima se nastava odvija na engleskom jeziku.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar

18 Decembar

14 Decembar

10 Decembar

04 Decembar

01 Decembar

30 Novembar