Moja budućnost! Moj izbor!
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna/umjetničkonastavna zvanja na IUS-u

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna/umjetničkonastavna zvanja na IUS-u

Datum:

Petak, Oktobar 3, 2014 - 12:19

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), a u vezi sa Odlukom Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: IUS), IUS raspisuje:

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna/umjetničkonastavna zvanja na IUS-u

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se u naučnonastavna/umjetničkonastavna zvanja za sljedeće naučne/umjetničke oblasti:

 

FAKULTET UMJETNOSTI I DRUŠTVENIH NAUKA

Redni broj

Naučna/umjetnička oblast

Nastavnik

(docent, vanredni profesor, redovni profesor)

Saradnik

(Viši asistent)

Saradnik

(Asistent)

1.

Anglistika

2*

-

-

2.

Vizualna umjetnost

1**

1***

-

* U okviru izbora na naučnu oblast ”Anglistika”, prednost imaju kandidati sa odgovarajućom kvalifikacijom stečenom u oblasti primjenjene lingvistike.

** U okviru izbora u nastavničko zvanje na umjetničku oblast „Vizualna umjetnost“, prednost imaju kandidati sa akademskim iskustvom u oblasti tipografije kao forme komunikacije.

*** Za poziciju višeg asistenta na umjetničkoj oblasti „Vizualna umjetnost“, potrebno iskustvo kandidata od najmanje tri godine u saradničkim poslovima (kao asistent ili viši asistent). Prednost imaju kadnidati sa akademskim iskustvom u oblasti kiparstva.

 

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

Redni broj

Naučna oblast

Nastavnik

(docent, vanredni profesor, redovni profesor)

Saradnik

(Viši asistent)

Saradnik

(Asistent)

1.

Elektrotehnika

1****

-

-

**** U okviru izbora na naučnu oblast „Elektrotehnika” prednost imaju kandidati sa akademskim iskustvom u polju mašinskog učenja, kompjuterske vizije i modeliranja kontrolnih sistema.

 

FAKULTET MENADŽMENTA I JAVNE UPRAVE

Redni broj

Naučna oblast

Nastavnik

(docent, vanredni profesor, redovni profesor)

Saradnik

(Viši asistent)

Saradnik

(Asistent)

1.

Ekonomija

-

1*****

-

*****Za poziciju višeg asistenta na naučnoj oblasti „Ekonomija“ potrebno iskustvo kandidata od najmanje tri godine u saradničkim poslovima (kao asistent ili viši asistent).

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna/umjetničkonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna/umjetničkonastavna zvanja propisanih članovima 89. i 90. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima koji budu izabrani u akademska zvanja, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj/umetničkoj oblasti;
 3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) ******;
 4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz potvrdu o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;
 5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;
 6. Dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje za koje se prijavljuju;
 7. Dokaz o prethodnom izboru u akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);
 8. Dokaz o iskustvu kandidata od najmanje tri godine u saradničkim poslovima*******;
 9. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;
 10. Potvrdu visokoškolske ustanove o uspješnom izvođenju nastave na engleskom jeziku (za kandidate koji su ranije samostalno izvodili nastavu) ili dokaz o poznavanju engleskog jezika********;
 11. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine.

****** Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

******* Za poziciju višeg asistenta na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka.

******** Nije potrebno za kandidate kojima je engleski jezik maternji, odnosno koji su stekli diplomu na visokoškolskim ustanovama na kojima se nastava odvija na engleskom jeziku.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji originala.

Iznimno, ukoliko kandidat iz opravdanih i lično naznačenih razloga priloži samo kopije potrebnih dokumenata, dokumentacija će se uvjetno prihvatiti uz obavezu kandidata da originale ili ovjerene kopije originala dokumenta dostavi najkasnije do datuma donošenja odluke o izboru odnosno zaključenja ugovora o radu. U suprotnom, procedura izbora će se rješenjem Senata poništiti.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Kandidat koji nije ranije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa u visokoškolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor u zvanja održi pristupno predavanje iz naučne/umjetničke oblasti za koju je konkurisao.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne/umjetničke oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

     R E K T O R

 Prof. Dr. Yűcel Oğurlu

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe