Skip to main content

K O N K U R S za upis studenata na prvu godinu III ciklusa studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

14.07.2021

Na osnovu čl. 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Pravila studiranja za treći ciklus studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Odluke broj IUS-SENAT-11-984/2021 od 28.05.2021. godine, postupajući po Prethodnoj saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-34-27130/21 od 13.07.2021. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, o b j a v l j u j e 

 

K O N K U R S

za upis studenata na prvu godinu III ciklusa studija na organizacionim jedinicama

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2021/2022. godini

I

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija u studijskoj 2021/2022. godini. Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama: 

 

Redni brojNaziv organizacione jedinice/fakultetaBroj studenata
(redovni samofinansirajući)
Državljani BiHStrani državljaniUkupno
1.Fakultet prirodnih i tehničkih nauka191736
Odsjek prirodnih nauka
Genetika i bioinžinjering426
Odsjek tehničkih nauka
Računarske nauke i inžinjering336
Industrijski inžinjering336
Elektrotehnika i elektronika336
Mašinstvo336
 Arhitektura336
 
2.Fakultet umjetnosti i društvenih nauka8917
Odsjek društvenih nauka
Političke nauke347
Psihologija336
Odsjek kulturoloških studija
Engleski jezik i književnost224
 
3.Fakultet menadžmenta i javne uprave9918
Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave
Međunarodni odnosi448
Odsjek ekonomije i menadžmenta
Menadžment5510

 

STUDIJ UČENJA NA DALJINU - DL STUDIJ

 

U zavisnosti od broja zainteresiranih kandidata, IUS omogućava upis u sve programe u status u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studij (studij na daljinu - "DL" - Distance Learning).
Upisne kvote za DL studij jednake su kvotama za redovni studij, pri čemu maksimalan broj upisanih studenata (u oba statusa) ne prelazi dvostruki broj u odnosu na kvote prikazane ovim konkursom.
Upis/prijelaz u/sa status DL studija vrši se u istom postupku i pod istim uslovima kao kod redovnog studija.

II

 

Pored obaveze ispunjavanja općih zakonskih uslova, pravo prijave za upis na III ciklus studija (doktorski studij) imaju kandidati sa završenim master studijama prema Bolonjskom modelu studija, koji su ostvarili 300 ECTS bodova, kao i svi koji su završili postdiplomske studije prema ranijem modelu studija i stekli zvanje magistra nauka (bolonjski i predbolonjski plan i program magistarskog studija), odnosno i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

III

 

Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku. 

Nominalno trajanje III ciklusa studija je tri studijske godine (6 semestra 180 ECTS kredita), pri čemu cijena studija uključuje i ovjeru dodatna dva semestra.

Odlukom o visini školarine i drugih usluga i troškova na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevuutvrđena je visina školarine i drugih usluga na IUS (https://www.ius.edu.ba/bs/cijene-i-stipendije).
Školarina za III ciklus studija na svim fakultetima iznosi 7.500,00 Eura, odnosno u izraženoj protuvrijednosti u konvertibilnim markama, prema srednjem kursu Centralne banke BiH.

IV

 

Pravo učešća na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani, za koje je nakon postupka priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da posjeduju odgovarajuću visokoškolsku kvalifikaciju za nastavak školovanja ili im se odredi obaveza  paralelnog polaganja neophodne razlike predmeta iz drugog ciklusa studija na IUS-u.

Odluku o pravu na upis u prvu godinu III ciklusa studija donosi posebno imenovana komisija koja diskreciono procjenjuje stečeno zvanje kandidata i ishode učenja prethodnog studija. Komisija utvrđuje i eventualnu obavezu polaganja razlike predmeta za sticanje potrebnog predznanja za nastavak studija, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, Komisija može nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju zahtijevati obavljanje usmenog intervjua ili dostavljanje prijedloga naučnog istraživanja, te na osnovu tog donijeti odluku o pravu na upis. 

 

V

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

 

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE
Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na IUS-u, kandidati državljani Bosne i Hercegovine su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:
1.  Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
2. Original i ovjerenu kopija diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama  tokom studija;
3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;
4. Rješenje o priznavanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije; 
5. Motivaciono pismo;
6. Pismo preporuke;
7.  Izvod iz matične knjige rođenih ;
8. Uvjerenje o državljanstvu;
9. CV;
10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta;
11.  Dvije fotografije veličine 6x4; 
12.  Ljekarsko uvjerenje.

 

STRANI DRŽAVLJANI
Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija, kandidati strani državljani obavezni su dostaviti sljedeće dokumente:
1.  Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
2. Original diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenja o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama  tokom studija;
3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;
4. Rješenje o priznanju inostrane visokoškolske kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut po  zahtjevu kandidata, te da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat  propusta koji mu se može staviti na teret. U slučaju dostavljanja potvrde, kandidat se upisuje uslovno, pri čemu preuzima punu odgovornost za blagovremeno pribavljanje rješenja o ekvivalenciji svjedočanstva;
5. Motivaciono pismo;
6. Pismo preporuke;
7. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);
8.  Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);
9.  Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a);
10.  Dvije fotografije veličine 6x4; 
11. CV.

 

POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA

 

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dokazati poznavanje engleskog jezika na jedan od sljedećih načina:
a.  dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:
-IBT Internet based TOEFL (minimalno 80 bodova), u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta*;
-IELTS - (Academic) minimalno 6.5, položen samo u British Council centru*;
*TOEFL/IELTS rezultati ostvareni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.
Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti LIČNO Direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;
b. posjedovanje diplome dodiplomskog ili postdiplomskog studija koja je stečena u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;
c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);
d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:
- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;
- IB diploma: International Baccalaureate;
e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata;
Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslođođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam".  

 

Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.


U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je obavezan prethodno pohađati Školu engleskog jezika u skladu sa općim aktom IUS-a.

VI

 

Konkurs ostaje otvoren do 10.09.2021. godine.
Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na Konkurs najkasnije do 28.01.2022. godine, te objaviti (dopunjenu) konačnu listu upisanih studenata, u kojem slučaju se početak studijske godine utvrđuje Kalendarom organizacije i realizacije nastavnih programa. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

Rang-listu primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči i web stranici najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

IUS može diskreciono dozvoliti i naknadnu dostavu traženih dokumenata ili originala, ukoliko je isto opravdano ili uvjetovano posebnim okolnostima, a koje se cijene u svakom konkretnom slučaju (međunarodni progami koji izdaju certifikate sa kasnijim datumom, zajednički programi koje organizuje IUS sa partnerskim univerzitetima i sl.

Ukoliko se na određeni studijski program/model studiranja ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne pokreće predmetni studijski program/model studiranja u 2021/2022. studijskoj godini.
U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše planirani broj studenata državljana BiH, IUS može u okviru ukupne kvote za taj studijski program upisati dodatni broj stranih studenta, i obratno.

VII

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati državljani BiH i IUS diplomanti dostavljaju online (putem maila: graduateoffice@ius.edu.ba).

Strani državljani prijave šalju na  www.apply.ius.edu.ba

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 151 ili e-mail adresi: graduateoffice@ius.edu.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

R E K T O R

______________________

Prof. dr Ahmet YILDIRIM

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt