Moja budućnost! Moj izbor!

Konkurs za izbor dekana Edukacijskog Fakulteta

Konkurs za izbor dekana Edukacijskog Fakulteta

Datum:

Četvrtak, April 12, 2018 - 10:15

Konkurs za izbor dekana Edukacijskog Fakulteta

 

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) - u daljem tesktu Zakon, Vijeće Edukacijskog Fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu raspisuje:

 

KONKURS

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

 

Pozicija:

1) Dekan Edukacijskog fakulteta ........................................................................... 1 izvršilac

 

Opis poslova:

 • Koordiniranje rada na fakultetu, predsjedavanje Vijećem Fakulteta;
 • Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih i finansijskih planova Fakulteta prema rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu Univerzitet);
 • Organizovanje i rukovođenje rada na Fakultetu;
 • Odlučivanje o korištenju sredstava Fakulteta, saglasno finansijskim planovima Fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;
 • Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta;
 • Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa Zakonom i Statutom;
 • Izvršavanje odluka Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;
 • Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;
 • Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;
 • Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu; i
 • Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

 

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Edukacijskom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

 

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

 • Biografiju/CV;
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 • Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i
 • Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

 

Uz navedenu dokumentaciju kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti program rada i razvoja Fakulteta, za mandatni period, u pisanoj i elektronskoj formi.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA FEDU - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža Sarajevo.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe