Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Konkurs za izbor dekana Fakulteta prirodnih i tehnickih nauka

Konkurs za izbor dekana Fakulteta prirodnih i tehnickih nauka

Datum:

Utorak, Septembar 25, 2018 - 14:39

 

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) – udaljem tekstu: Zakon, a u vezi sa odlukom Vijeća Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka broj: IUS-FENS-06-758-1/18 od 03.04.2018. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje:

KONKURS

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

Pozicija:

Dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka ............................................... 1 izvršilac

Opis poslova:

Koordiniranje rada na fakultetu, predsjedavanje Vijećem fakulteta;

Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih i finansijskih planova fakulteta prema rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu Univerzitet);

Organizovanje i rukovođenje radom na fakultetu;

Odlučivanje o korištenju sredstava fakulteta, saglasno finansijskim planovima fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;

Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih fakultetu od strane Univerziteta;

Zastupanje i predstavljanje fakulteta u skladu sa Zakonom i Statutom;

Izvršavanje odluka Vijeća fakulteta i organa Univerziteta;

Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;

Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na fakultetu;

Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu; i

Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi/članice akademskog osoblja u nastavnom zvanju iz člana 93. stav (2) Zakona, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti slijedeće dokumente:

Biografiju/CV;

Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju identifikacione stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i

Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Uz navedenu dokumentaciju kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti i program rada i razvoja fakulteta, za mandatni period, u pisanoj i elektronskoj formi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža-Sarajevo.

Neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

24 Februar

17 Februar

05 Februar

27 Januar

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar