Moja budućnost! Moj izbor!

Odbrana master rada Šejme Malanović-Adilović

Odbrana master rada Šejme Malanović-Adilović

Datum:

Četvrtak, Januar 18, 2018 - 15:16

FAKULTET MENAMENTA I JAVNE UPRAVE

-          D E K A N    -

Broj:      IUS-FBA 07-96/2018

Datum:  18.01.2018. godine

 

 

U skladu sa članom 71. Zakona o visokom obrazovanju u Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, izdaje sljedeće

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa Međunarodni odnosi ŠEJMA MALANOVIĆ-ADILOVIĆ, branit će završni magistarski rad pod nazivom: “Public Perceptions on National Identity in Bosnia and Herzegovina”- dana 30.01.2018. godine u 11:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

 

II

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

 

 

 

 

D E K A N 

Prof. dr. Sencer Yeralan

 

 

Dostavljeno:

  1. Članovi komisije
  2. Student
  3. Studentska služba
  4. a/a
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe