Skip to main content

K O N K U R S za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

19.11.2021

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast „Elektrotehnika“, kako slijedi:

  1. Saradnik u zvanju višeg asistenta za naučnu oblast Elektrotehnika – 1 izvršilac*

*Prednost kod izbora u zvanje imaju studenti trećeg ciklusa studijskog programa „Elektrotehnika i elektronika“ na IUS-u.

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistent, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij), odnosno integrisani ciklus studija i proveden izborni period u zvanju asistenta. Član akademskog osoblja u zvanju asistenta može biti imenovan u zvanje višeg asistenta prije isteka perioda za koji je imenovan, ako Vijeće Fakulteta utvrdi da je postigao izvanredne akademske rezultate najranije godinu dana nakon izbora u akademsko zvanje asistenta.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje višeg asistent, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

  1. Biografiju/Curriculum Vitae;
  2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
  3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs;
  4. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
  5. Dokument kojim se dokazuje  proveden izborni period u zvanju asistenta.
  6. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

  1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE VIŠI ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt